express_log
servicesbot_banner

ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

logo_crystal3


เป็นโปรแกรมที่รวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว โดยข้อมูล จะเชื่อมโยงถึงกัน โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแต่ทำการบันทึกข้อมูลบัญชีรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะนำข้อมูลไปปรับปรุงในแต่ละระบบให้อัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลดำเนินงานได้ใน 2-3 นาที เท่านั้น