บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
Hotline 080-007-6886, 090-289-4629, 063-281-2058

คำปรึกษาด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

เป็นผู้ดำเนินกิจการบริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร เรามีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 20 ปี อันจะทำให้กิจการของท่านดำเนินไปด้วยความราบรื่น

บริการบัญชีสิ้นปี / ตรวจสอบบัญชี

จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) สรุปแบบ พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร (สิ้นปี)

บริการจัดทำบัญชีและ
ยื่นภาษีทุกเดือน

บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1,3,53) บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย จัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม

บริการงานทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกชนิด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี
Package รายเดือน

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ
ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

Small

2,000 เดือน
 • 0 - 15 รายการ
  ต่อเดือน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
โทรสอบถาม

Medium

3,000 เดือน
 • 15 - 30 รายการ
  ต่อเดือน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
โทรสอบถาม

Max

4,500 เดือน
 • 31 - 51 รายการ
  ต่อเดือน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
โทรสอบถาม

Max Plus

6,000เดือน
 • 51 - 70 รายการ
  ต่อเดือน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
โทรสอบถาม

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี
Package รายปี Hot!!

Package year ลูกค้าจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 , รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือน ทางบริษัทจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีประจำปี

Year A รายปี

50 รายการ ต่อปี

Year B รายปี

100 รายการ ต่อปี

Year C รายปี

150 รายการ ต่อปี
home_teaser2

ลูกค้าและห้างร้านที่ไว้ใจใช้บริการทางบัญชีของ

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด

1356
ลูกค้าที่ไว้ใจใช้บริการ
488
บริการงานทะเบียน
250
ตรวจสอบบัญชี
737
บริการจัดทำบัญชี

*หมายเหตุ ลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2012 - ปัจจุบัน

bot_banner