home_teaser2

ขอบเขตงานบริการ

• ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
• วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
• บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
• จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
• จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
• จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน.

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี
Package รายเดือน

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ
ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

Small

2,000 เดือน
 • 0 - 15 รายการ
  ต่อเดือน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
โทรสอบถาม

Medium

3,000 เดือน
 • 15 - 30 รายการ
  ต่อเดือน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
โทรสอบถาม

Max

4,500 เดือน
 • 31 - 51 รายการ
  ต่อเดือน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
โทรสอบถาม

Max Plus

6,000เดือน
 • 51 - 70 รายการ
  ต่อเดือน
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
โทรสอบถาม

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี
Package รายปี Hot!!

Package year ลูกค้าจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 , รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือน ทางบริษัทจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีประจำปี

Year A รายปี

50 รายการ ต่อปี

Year B รายปี

100 รายการ ต่อปี

Year C รายปี

150 รายการ ต่อปี
home_teaser2